Regulamin użytkowania serwisu internetowego

§ 1 DEFINICJE

 1. www.wirtualnyhandlowiec.pl serwis internetowy, który oparty jest na pośrednictwie świadczonym przez Dostawcę w kontakcie pomiędzy Klientem, a Partnerem. Serwis umożliwia Klientowi pozostawienie danych, umożliwiających przekazanie ich przez Dostawcę na rzecz Partnera w celu ewentualnego przedstawienia Klientowi przez Partnera informacji handlowych, marketingowych, reklamowych lub oferty, bądź ofert handlowych dotyczących ewentualnej sprzedaży, najmu lub leasingu pojazdu, na zasadach i warunkach określonych przez Partnera.
 2. Dostawca – Rafał Skonieczka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RAFAŁ SKONIECZKA „EVILLAGE.PL”, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wólczańska 125, 90-521 Łódź, NIP: 7292295571, Regon: 100137256, adres e-mail: biuro(at)wirtualnyhandlowiec.pl , tel: +48 501 065 481
 3. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.), na rzecz której Dostawca przekazuje dane Klienta w celu ewentualnego przedstawienia Klientowi przez Partnera informacji handlowych, marketingowych, reklamowych lub oferty, bądź ofert handlowych dotyczących ewentualnej sprzedaży, najmu lub leasingu pojazdu, na zasadach i warunkach określonych przez Partnera.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca, bądź nieprowadząca działalności gospodarczej, która dobrowolnie pozostawia Dostawcy swoje dane w celu przekazania ich na rzecz Partnera, bądź Partnerów i ewentualnego przedstawienia jej przez tych Partnerów informacji handlowych, marketingowych, reklamowych lub oferty, bądź ofert handlowych dotyczących ewentualnej sprzedaży, najmu lub leasingu pojazdu, na zasadach i warunkach określonych przez Partnera.
 5. Użytkownik – podmiot korzystający z serwisu internetowego, w tym Klient oraz Partner. Użytkownikiem może być:
  • osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie w jakim może nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami prawa,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, a której właściwe przepisy przyznają zdolność prawną.
 6. Umowa z Klientem – umowa zawierana przez Klienta i Dostawcę, na podstawie której Klient pozostawia Dostawcy swoje dane w celu przekazania ich przez Dostawcę na rzecz Partnera, bądź Partnerów i przedstawienia Klientowi przez Partnerów informacji handlowych, marketingowych, reklamowych lub oferty, bądź ofert handlowych dotyczących ewentualnej sprzedaży, najmu lub leasingu pojazdu, na zasadach i warunkach określonych przez Partnerów, zaś Dostawca zobowiązuje się do przekazania tych danych na rzecz Partnera, bądź Partnerów w ww. celu.
 7. Umowa z Partnerem – odrębna umowa zawierana przez Partnera z Dostawcą, której przedmiotem jest przekazanie przez Dostawcę na rzecz Partnera danych Klienta lub Klientów, w celu związanym z prowadzoną przez Partnera działalnością gospodarczą, obejmującym przedstawienie Klientowi informacji handlowych, marketingowych, reklamowych lub oferty, bądź ofert handlowych dotyczących ewentualnej sprzedaży, najmu, leasingu pojazdu, na zasadach i warunkach określonych przez Partnera.
 8. Dane – dane i informacje przekazane przez Klienta na rzecz Dostawcy za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego w serwisie internetowym, które mają zostać przekazane przez Dostawcę na rzecz Partnera, na podstawie umowy Dostawcy z Klientem. Dane te obejmują:
  • dane, których przedstawienie jest konieczne, aby doszło do zawarcia umowy z Klientem, tj.: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail i numer telefonu Klienta, dane dotyczące marki i modelu poszukiwanego przez Klienta pojazdu,
  • dane dodatkowe, określone jako „Uwagi”, których przedstawienie przez Klienta jest w pełni dowolne.
 9. Formularz kontaktowy – formularz przeznaczony do przekazywania przez Klienta na rzecz Dostawcy danych w ramach serwisu internetowego. Formularz kontaktowy zawiera rubryki obejmujące:
  • dane, których przedstawienie przez Klienta jest konieczne, aby doszło do zawarcie umowy z Klientem,
  • dane dodatkowe, których przedstawienie przez Klienta jest w pełni dowolne.
 10. Formularz do zmiany danych – formularz przeznaczony do zmiany danych przekazanych uprzednio przez Klienta na rzecz Dostawcy za pomocą formularza kontaktowego w ramach serwisu internetowego.
 11. Reklamacja – wystąpienie skierowane przez Użytkownika wobec Dostawcy, w którym Użytkownik zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Dostawcę, określonych w niniejszym Regulaminie.
 12. Informacja handlowa – zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.), jest nią każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Partnera, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Partnera.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego www.wirtualnyhandlowiec.pl warunki zawarcia przez Dostawcę umowy z Klientem oraz jej treść, a także podstawowe cele i warunki umowy Dostawcy z Partnerem.
 2. Użytkownicy, którzy korzystają z serwisu internetowego, obowiązani są do powstrzymania się od wszelkich działań, bądź zaniechań, które mogą zakłócić, utrudnić, bądź uniemożliwić korzystanie z serwisu.
 3. Serwis internetowy obejmuje następujące funkcjonalności:
  • a. prezglądanie zawartości serwisu,
  • b. przesyłanie informacji za pomocą formularzy,
 4. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu internetowego wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Dostawca:
  • a. dostępu do sieci Internet,
  • b. systemu operacyjnego,
  • c. przeglądarki internetowej.
 5. Treści serwisu internetowego podlegają ochronie. Techniczne środki ochrony treści stosowane przez Dostawcę to:
  1. Zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych na czas nieobecności w nim osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
  2. Przebywanie osób nieuprawnionych w obszarze przetwarzania danych osobowych, jest dopuszczalne za zgodą administratora danych lub w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.
  3. Jeżeli dostęp do danych przetwarzanych w systemie informatycznym posiadają co najmniej dwie osoby, wówczas zapewnia się, aby w systemie tym rejestrowany był dla każdego użytkownika odrębny identyfikator oraz dostęp do danych był możliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia.
  4. W systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych stosuje się mechanizmy kontroli dostępu do tych danych.
  5. System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych zabezpiecza się, w szczególności przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego oraz utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej.
  6. Identyfikator użytkownika, który utracił uprawnienia do przetwarzania danych, nie może być przydzielony innej osobie.
  7. W przypadku gdy do uwierzytelniania użytkowników używa się hasła, jego zmiana następuje nie rzadziej, niż co 30 dni. Hasło składa się co najmniej z 6 znaków.
  8. Dane osobowe przetwarzane w systemie informatycznym zabezpiecza się przez wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych.
  9. Kopie zapasowe przechowuje się w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem jak również usuwa się niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.
  10. Osoba użytkująca komputer przenośny zawierający dane osobowe zachowuje szczególną ostrożność podczas jego transportu, przechowywania i użytkowania poza obszarem stosuje środki ochrony kryptograficznej wobec przetwarzanych danych osobowych.
  11. Urządzenia, dyski lub inne elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do likwidacji pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie lub w przypadku przekazania podmiotowi nieuprawnionemu do przetwarzania danych pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.naprawy pozbawia się wcześniej zapisu tych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej przez administratora danych.
  12. Kontroluje się przepływ informacji pomiędzy systemem a siecią publiczną.
  13. Kontroluje się przepływ działania inicjowanych z sieci publicznej i systemu.
  14. Administrator danych stosuje środki kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej.
 6. Dostawca zapewnia Użytkownikom dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej przez Dostawcę drogą elektroniczną w ramach niniejszego serwisu oraz o funkcji i celu oprogramowania oraz danych niebędących składnikiem treści wprowadzanych przez Dostawcę do systemów teleinformatycznych, którymi posługują się Użytkownicy, pod adresem: www.wirtualnyhandlowiec.pl/informacja_o_szczegolnych_zagrozeniach.pdf.

§ 3. UMOWA Z KLIENTEM

I. Informacje ogólne.

 1. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne.
 2. Umowa z Klientem ma charakter nieodpłatny.
 3. Do zawarcia przez Dostawcę umowy z Klientem może dojść za pomocą dostępnego w serwisie internetowym formularza kontaktowego.
 4. Nieprzedstawienie przez Klienta wszystkich danych, których podanie jest konieczne w rozumieniu § 1 ust. 8 Regulaminu, skutkuje niezawarciem umowy z Dostawcą. Niewskazanie przez Klienta danych dodatkowych, nie stoi na przeszkodzie zawarciu umowy z Dostawcą.
 5. Dostawca może uzależnić przekazanie danych Klienta na rzecz Partnera, bądź Partnerów od uwiarygodnienia przez Klienta przedstawionych przez niego danych.
 6. Wybór Partnera, któremu dane Klienta mogą zostać przekazane przez Dostawcę, należy do Dostawcy i jest dokonywany na podstawie danych Klienta oraz określonych przez niego uwag.
 7. Przekazanie danych Klienta przez Dostawcę może nastąpić, w zależności od wyboru Dostawcy, jednokrotnie, bądź wielokrotnie na rzecz jednego lub kilku Partnerów, w celu ewentualnego przedstawienia Klienowi przez tych Partnerów informacji handlowych, marketingowych, reklamowych lub oferty, bądź ofert handlowych dotyczących ewentualnej sprzedaży, najmu lub leasingu pojazdu, na zasadach i warunkach określonych przez Partnera.
 8. Przekazanie danych Klienta przez Dostawcę, na podstawie umowy z Klientem, na rzecz Partnera, bądź Partnerów nastąpi w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy z Klientem. Po tym czasie umowa wygasa, a dane Klienta zostaną usunięte z serwisu internetowego Dostawcy.
 9. Dostawca poinformuje Klienta o przekazaniu podanych przez niego danych na rzecz Partnera, bądź Partnerów niezwłocznie po ich przekazaniu. Informacja ta zostanie przesłana przez Dostawcę na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu kontaktowym.
 10. Dostawca zastrzega, że może dojść do nieprzekazania przez niego danych Klienta na rzecz Partnera, bądź Partnerów w przypadku, gdy okaże się, że dane Klienta są niepełne, nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym lub w wyniku okoliczności, za które Dostawca nie odpowiada, na co Klient wyraża zgodę.
 11. Przekazanie przez Dostawcę wobec Partnera, bądź Partnerów danych Klienta nie gwarantuje, że dojdzie do kontaktu Partnera z Klientem i przedstawienia informacji handlowych, marketingowych, reklamowych lub oferty, bądź ofert handlowych Partnera dotyczących ewentualnej sprzedaży, najmu lub leasingu pojazdu.
 12. Klient ponosi wobec Dostawcy odpowiedzialność za szkody wyrządzone Dostawcy z tytułu działania, bądź zaniechania sprzecznego z Regulaminem, Polityką prywatności lub przepisami prawa oraz zobowiązany jest do naprawienia szkody wobec Partnera, osób trzecich lub organów ochrony prawnej z powyższego tytułu.
 13. Obowiązki Klienta:
  • a. Klient zobowiązany jest do korzystania z serwisu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce prywatności,
  • b. Klient, który zawiera umowę z Dostawcą, oświadcza, że zawiera ją we własnym imieniu oraz że spełnia wszystkie wymogi, określone w § 1 ust. 4 Regulaminu,
  • c. zawierając umowę z Dostawcą Klient oświadcza, że podane przez niego dane są kompletne, aktualne oraz zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym,
  • d. Klient jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji przekazanych danych za pomocą umieszczonego w serwisie internetowym formularza do zmiany danych, bądź w drodze kontaktu telefonicznego,
  • e. zabronione jest korzystanie przez Klienta z serwisu internetowego:
   • w imieniu, bądź na rzecz innych osób,
   • w celu popełnienia przestępstwa lub podejmowania innych działań lub zaniechań sprzecznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
   • na szkodę Dostawcy, Użytkowników lub osób trzecich,
   • a także przekazywanie przez Klienta danych oraz innych treści o charakterze bezprawnym.
 14. Dostawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie zmiany danych dokonanej za pomocą formularza do zmiany danych, bądź w drodze kontaktu elektronicznego, na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 15. W związku z treścią art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) o prawach konsumenta, Klientowi, posiadającemu status konsumenta, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Dostawcą, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Sporządzone i podpisane przez Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul. Walerego Wróblewskiego, nr 16/18, 93-578. Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, Dostawca udostępnia pod adresem www.wirtualnyhandlowiec.pl/oswiadczenie_o_odstapieniu_od_umowy.pdf. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 16. W przypadku wykonania przez Dostawcę umowy z Klientem w całości, przed upływem terminu określonego w ust. 15, za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, posiadającego status konsumenta, Klient Klient traci prawo odstąpienia od umowy po jej zrealizowaniu przez Dostawcę.

II. Zawarcie umowy z Klientem za pomocą formularza kontaktowego.

 1. Dla zawarcia umowy za pomocą formularza kontaktowego wymagane jest spełnienie przez Klienta następujących warunków:
  • a. wypełnieniu formularza kontaktowego przez Klienta poprzez przedstawienie w nim co najmniej danych, których wskazanie jest konieczne do zawarcia umowy,
  • b. wyrażenia przez Klienta zgód wymaganych do zawarcia umowy poprzez zaznaczenie stosownych oświadczeń, umieszczonych pod formularzem kontaktowym,
  • c. potwierdzenia, iż Klient zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności oraz ich zaakceptowania poprzez zaznaczenie oświadczenia o tej treści umieszczonego pod formularzem kontaktowym.
 2. Po zawarciu umowy Klient otrzymuje od Dostawy potwierdzenie. Potwierdzenie zawarcia umowy przesyłane jest przez Dostawcę bezpośrednio po zawarciu umowy i przed rozpoczęciem jej wykonywania, na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu kontaktowym.
 3. Zgody Klienta, wymagane do zawarcia umowy, obejmują:
  • a. wyrażenie zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu przekazania ich Partnerowi, bądź Partnerom i przedstawienia przez Partnera, bądź Partnerów Partnerów informacji handlowych, marketingowych, reklamowych, oferty, bądź ofert handlowych dotyczących ewentualnej sprzedaży, najmu lub leasingu pojazdu i zawarcia ww. umów przez Partnera i Klienta, a także dla realizacji celów określonych w Regulaminie i Polityce prywatności, zgodnie z regulacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 11030 z póź. zm.).
  • b. wyrażenie zgody na otrzymanie przez Klienta od Partnera, bądź Partnerów, zgodnie z regulacją ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), informacji handlowych, marketingowych, reklamowych, oferty, bądź ofert handlowych dotyczących ewentualnej sprzedaży, najmu lub leasingu pojazdu.
 4. Dodatkowe zgody, bądź żądania Klienta, nie wymagane do zawarcia umowy, obejmują:
  • a. w przypadku, gdy wolą Klienta jest, aby do rozpoczęcia wykonania umowy przez Dostawcę, doszło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. I ust. 15 oraz rezygnacja Klienta z uprawnienia do odstąpienia od ww. umowy – złożenie przez Klienta wyraźnego żądanie w przedmiocie wraz z potwierdzeniem przez Klienta, że jest świadomy, iż skorzystanie z tego uprawnienia skutkuje rezygnacją z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
  • b. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej przez Dostawcą drogą elektroniczną, w zakresie w jakim jest to niezbędne badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Dostawcę.

§ 4. UMOWA Z PARTNEREM

 1. Dostawca oraz Partner zawierają odrębną umowę, której przedmiotem jest przekazanie przez Dostawcę danych Klienta na rzecz Partnera, w celu przedstawienia Klientowi przez Partnera informacji handlowych, marketingowych, reklamowych, oferty, bądź ofert handlowych, dotyczących ewentualnej sprzedaży, najmu lub leasingu pojazdu, na zasadach i warunkach określonych przez Partnera.
 2. Umowa z Partnerem określa odpłatność za przekazanie danych Klienta przez Dostawcę.
 3. Umowa z Partnerem może obejmować dane jednego lub większej liczby Klientów.
 4. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Klientów za przedstawione informacje handlowe, marketingowe, reklamowe, oferty handlowe oraz zawarte umowy, w tym za ich treść, formę oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie.
 5. Partner ponosi wobec Dostawcy pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Dostawcy z tytułu działania, bądź zaniechania sprzecznego z Regulaminem, Polityką prywatności lub przepisami prawa oraz zobowiązany jest do naprawienia szkody wobec Klienta, osób trzecich lub organów ochrony prawnej z powyższego tytułu.
 6. Obowiązki Partnera:
  • a. Partner, który zawiera umowę z Dostawcą, oświadcza, że zawiera ją we własnym imieniu oraz że spełnia wszystkie wymogi, określone w § 1 ust. 3 Regulaminu,
  • b. Partner zobowiązany jest do korzystania z serwisu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce prywatności,
  • c. Partner ma obowiązek zachowania w tajemnicy przekazanych mu danych Klienta oraz zabezpieczenia ich zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz innymi wymogami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • d. zabronione jest korzystanie przez Partnera z serwisu internetowego:
   • w imieniu, bądź na rzecz innych osób,
   • w celu popełnienia przestępstwa lub podejmowania innych działań lub zaniechań sprzecznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
   • na szkodę Dostawcy, Użytkowników lub osób trzecich,
   • w celu przekazywania danych Klientów na rzecz innych podmiotów,
   • w celu przekazywania przez Partnera treści o charakterze bezprawnym.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach serwisu internetowego www.wirtualnyhandlowiec.pl jest Dostawca.
 2. Dane osobowe Klientów są gromadzone, przetwarzane, wykorzystywane oraz chronione zgodnie z regulacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych w ramach serwisu internetowego określa Polityka prywatności, stanowiąca integralny załącznik do niniejszego Regulaminu, dostępna pod adresem wirtualnyhandlowiec.pl/politykaprywatnosci.html.

§ 6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ OGRANICZENIE, CZASOWE WYŁĄCZENIE SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedstawione przez Partnera wobec Klientów treści, w tym informacje handlowe, marketingowe, reklamowe oraz oferty handlowe, w tym za ich treść i formę. Podmioty te ponoszą wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw innych osób, w tym za szkody wyrządzone swoim działaniem oraz zaniechaniem.
 2. W ramach umowy zawartej z Klientem, Dostawca zapewnia, że przekaże dane Klienta Partnerowi, bądź Partnerom, jednakże nie gwarantuje, że Partnerzy ci skontaktują się z Klientem, w celu przedstawienia mu informacji handlowych, marketingowych, reklamowych lub ofert handlowych, bądź też w celu zawarcia umowy sprzedaży/najmu/leasingu pojazdu.
 3. W przypadku skontaktowania się Klienta i Partnera, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za to, czy dojdzie do zawarcia przez Klienta i Partnera umowy sprzedaży, najmu, bądź leasingu pojazdu, zaś razie jej zawarcia – Dostawca nie staje się stroną umowy zawartej przez Klienta i Partnera oraz nie ponosi odpowiedzialności za jej treść oraz wykonanie.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie przez Partnera przekazanych mu danych Klienta i zachowanie ich w tajemnicy przez Partnera.
 5. Dostawca nie ponosi wobec Partnera żadnej odpowiedzialności za to, czy przekazane mu dane Klienta są pełne, aktualne i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie przez Partnera odpowiednich zgód i oświadczeń od Klienta na przedstawienie mu informacji handlowych, marketingowych, reklamowych, oferty, bądź ofert handlowych dotyczących ewentualnej sprzedaży, najmu lub leasingu pojazdu i zawarcia ww. umów przez Partnera i Klienta oraz innych zgód, bądź oświadczeń wymaganych przepisami prawa.
 7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, brakiem dostępu do internetu oraz powstałych w wyniku innych zdarzeń niezależnych od Dostawcy.
 8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie, mimo zastosowanych przez Dostawcę zabezpieczeń i środków ochrony, nieuprawnionego i sprzecznego z prawem dostępu przez podmioty trzecie do danych przetwarzanych w ramach serwisu internetowego.
 9. Dostawcy przysługuje uprawnienie do tymczasowego ograniczenia korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego, bądź tymczasowego wyłączenia serwisu w przypadku aktualizacji serwisu, zmiany funkcjonalności, wystąpienia błędów systemowych, utrudniających, bądź uniemożliwiających korzystanie z serwisu oraz w przypadku awarii serwisu internetowego.

§ 7. DANE KONTAKTOWE ORAZ POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownikom, w tym Klientom oraz Partnerom przysługuje możliwość kontaktowania się z Dostawcą:
  • a. w formie pisemnej na adres Dostawcy ul. Walerego Wróblewskiego, nr 16/18, 93-578 Łódź
  • b. w formie telefonicznej pod numerem tel. Dostawcy +48 501 065 481
  • c. w formie elektronicznej pod adresem e-mail Dostawcy biuro(at)wirtualnyhandlowiec.pl
 2. W formie, o której mowa w ust. 1. Użytkownicy mogą też zgłaszać wobec Dostawcy reklamacje. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zgłaszającego, dane kontaktowe pozwalające na udzielenie odpowiedzi na reklamację, w tym adres e-mail Użytkownika, krótki opis zastrzeżeń Użytkownika oraz określenie żądania Użytkownika
 3. Reklamacje nie mogą dotyczyć:
  • a. informacji handlowych, marketingowych, reklamowych oraz ofert handlowych przedstawionych Klientowi przez Partnera,
  • b. umów sprzedaży, najmu lub leasingu pojazdu zawartych przez Partnera oraz Klienta,
  • c. zdarzeń, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Klient powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności budzących jego zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej prawidłowego rozpatrzenia przez Dostawcę.
 5. Odpowiedź Dostawcy na reklamację zostanie doręczona wobec Klienta w formie pisemnej, bądź elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Dostawcę.
 6. W przypadku, gdy dane przedstawione przez Zgłaszającego są niepełne, nieaktualne, bądź nieprawdziwe, przesłanie przez Dostawcę odpowiedzi na reklamacje zgodnie z ww. danymi, uznaje się za skuteczne udzielenie odpowiedzi na reklamację przez Dostawcę.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej www.wirtualnyhandlowiec.pl
 2. Przeglądanie serwisu internetowego przez Użytkownika oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Umowa z Klientem może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie, z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że Dostawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy wobec Klienta w przypadku, gdy przekazane przez Klienta dane są niepełne, nieprawdziwe, bądź niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym, bądź brak jest możliwości zrealizowania umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, bądź niezależnych od Dostawcy.
 4. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub Polityki prywatności, Klienci oraz Partnerzy, którzy zawarli umowę z Dostawcą, zostaną poinformowani o treści zmian i dacie ich wprowadzenia drogą elektroniczną, na wskazane przez nich adresy e-mail. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie lub Polityce prywatności przez Partnera lub Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail, Użytkownikom tym przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z Dostawcą. Wraz z bezskutecznym upływem terminu na wypowiedzenie umowy, zmiana Regulaminu lub Polityki prywatności, wchodzi w życie z upływem terminu.
 5. W odniesieniu do Klientów, będących konsumentami, którzy zawarli umowę z Dostawcą, do zmiany Regulaminu lub Polityki prywatności może dojść wyłącznie w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także w razie istotnej zmiany w zakresie prowadzonej przez Dostawcę działalności gospodarczej, obejmującej w szczególności zmianę danych adresowych Dostawcy, jego formy prawnej, przedmiotu działalności, wprowadzenia nowych usług, bądź funkcjonalności, zmiany zakresu dotychczasowych usług, zmiany stosowanych rozwiązań technicznych i środków ochrony treści udostępnianych w serwisie. W przypadku, gdy zmiana ww. dokumentów obejmuje:
  • a. główne cechy świadczenia Dostawcy, w tym przedmiot świadczenia oraz sposób porozumiewania się z Klientem, będącym konsumentem;
  • b. dane identyfikacyjne Dostawcy, w tym w szczególności firmę,
  • c. adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonu lub faksu Dostawcy, pod którymi konsument może kontaktować się z Dostawcą;
  • d. adres, pod którym konsument może składać reklamacje,
  • e. sposób i termin wykonania umowy przez Dostawcę,
  • f. stosowaną przez Dostawcę procedurę rozpatrywania reklamacji,
  • g. sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy przez konsumenta oraz wzór formularza odstąpienia od umowy,
  • h. kwestię nieprzysługiwania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy lub okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy,
  • i. kodeks dobrych praktyk oraz sposób zapoznania się z nim,
  • j. czas trwania umowy lub sposób i przesłanki wypowiedzenia umowy,
  • k. funkcjonalności treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony;
  • l. kwestię mających znaczenie i znanych Dostawcy interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,
 6. Dostawca przedstawia Klientowi, będącemu konsumentem, informacje o ww. zmianach za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail Klienta. Zmiany te wchodzą w życie w stosunku do Klienta, będącego konsumentem, po wyrażeniu przez niego zgody za pomocą wiadomości e-mail, bądź w formie pisemnej, przesłanej na adres Dostawcy wskazany w § 7 Regulaminu, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta informacji o zmianach. W razie niewyrażenia przez Klienta w sposób wyraźny zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w ww. terminie, bądź w przypadku sprzeciwu wobec zmian Regulaminu lub Polityki prywatności, w stosunkach między Dostawcą i Klientem obowiązuje odpowiednio Regulamin lub Polityka prywatności w wersji sprzed zmianą.
 7. Użytkownicy niebędący Partnerami, bądź Klientami, zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu, bądź Polityki prywatności poprzez umieszczenie przez Dostawcę na stronie głównej serwisu internetowego wiadomości o zmianie ww. dokumentów, zawierającej zestawienie wprowadzonych zmian i pozostawienie tej wiadomości na stronie głównej serwisu internetowego przez okres 14 dni. Zmiany Regulaminu oraz Polityki prywatności, wchodzą wówczas w życie z dniem ich opublikowania na stronie serwisu internetowego.
 8. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, do rozpoznawania sporów powstałych na gruncie korzystania przez Użytkowników z niniejszego serwisu internetowego oraz w związku z umowami z Klientami oraz umowami z Partnerami, właściwe jest prawo polskie.
 9. Dostawca nie zapewnia Klientom, będącym konsumentami, możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz 1823 z późn. zm.).
 10. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów powstałych na gruncie korzystania przez Użytkowników z niniejszego serwisu internetowego oraz w związku z umowami z Klientami oraz umowami z Partnerami, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, jest sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności przez Dostawcę.
 11. Dostawca informuje Klienta, będącego konsumentem, o obowiązywaniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 3 z późn. zm.), oraz o istnieniu kodeksu dobrych praktyk, przez który rozumie się to zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych. Dostawca zapewnia, że stosuje się do treści ww. aktów, zaś Klient zawierając umowę z Dostawcą potwierdza, że wiedzę tę przyjmuje. Powołane akty Dostawca udostępnia pod adresem wirtualnyhandlowiec.pl./polityka-prywatnosci/

Wynajmij Wirtualnego Handlowca

Będzie Ci pomagał

Przewiń do góry