Polityka prywatności

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu użytkowania serwisu internetowego www.wirtualnyhandlowiec.pl.
 2. Dokument ten określa zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych danych osobowych Użytkowników serwisu, a także informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies i innych podobnych technologii, dostępnych w serwisie internetowym www.wirtualnyhandlowiec.pl.
 3. Celem Polityki prywatności jest zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w tym z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 11030 z póź. zm.).
 4. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Polityki prywatności oraz Regulaminu, podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

§ 2. ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego wirtualnyhandlowiec.pl, jest Dostawca – Rafał Skonieczka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ul. Wólczańska 125, 90-521 Łódź, NIP: 7292295571, Regon: 100137256 , adres e-mail: biuro(at)wirtualnyhandlowiec.pl, tel:+48 501 065 481.
 2. Administrator danych prowadzi dokumentację, opisującą sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych Użytkowników w ramach serwisu internetowego oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzania danych osobowych adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności Administrator danych zabezpieczenia dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem ich przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem niezgodnie z przepisami prawa oraz przed utratą, zmianą, uszkodzeniem, bądź zniszczeniem.
 3. Do zadań administratora danych, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w ust. 5, należy zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane osobowe Użytkowników, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do zbioru danych oraz komu są przekazywane. Administrator danych zapewnia przestrzeganie, w ramach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności poprzez sprawdzanie zgodności danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w ust. 2 oraz przestrzegania zasad w niej określonych, a także zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. Administrator zastrzega możliwość udzielenia innym osobom upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji postanowień Regulaminu i Polityki prywatności.
 5. Administrator danych zastrzega możliwość powołania administratora bezpieczeństwa informacji w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz prowadzenia rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Administratora danych. Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji zostanie dokonane w trybie zmiany Regulaminu oraz Polityki prywatności, określonych według zasad przedstawionych w § Regulaminu.

§ 3. ZBIÓR DANYCH

Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do ogólnopolskiego rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonego przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

§ 4. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych Użytkownika – Klienta odbywa się za jego zgodą, wyrażoną przed zawarciem umowy z Administratorem danych – Dostawcą i jest niezbędne do zawarcia tej umowy oraz jej wykonania.
 2. W zakresie określonym w ust. 1, Administrator danych jest uprawniony do przekazywania Partnerom danych osobowych Klientów, na podstawie umowy Dostawcy z Klientem oraz umowy Dostawcy z Partnerem, określonej w Regulaminie, w celu nawiązania przez te osoby kontaktu bezpośrednio przy użyciu powyższych danych.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po przekazaniu danych osobowych przez Administratora danych na rzecz podmiotów zewnętrznych, na podstawie umowy z Klientem oraz umowy z Partnerem, dane osobowe Klienta znajdują się poza administrowanym przez Administratora danych środowiskiem, a proces gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych przez podmiot zewnętrzny odbywa się poza kontrolą Administratora danych. Niniejsza Polityka prywatności nie znajduje wówczas zastosowania.
 4. Dane osobowe, które zostaną przekazane przez Administratora danych podlegają ochronie na podstawie polityk prywatności i innych przyjętych przez podmioty zewnętrzne zasad regulujących ich gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie oraz ochronę. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za ustalone przez podmioty zewnętrzne zasady ochrony danych osobowych oraz ich przestrzeganie, w tym za prawidłowość administrowania danymi osobowymi przez te podmioty.
 5. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych pozostałych Użytkowników jest niezbędne do świadczenia przez Administratora danych usług, określonych w Regulaminie, polegających na prowadzeniu przez Administratora danych, dostępnego dla Użytkowników, serwisu internetowego www.wirtualnyhandlowiec.pl i również odbywa się na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności.
 6. Administratorowi danych przysługuje też uprawnienie do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych Użytkowników w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. celów polegających w szczególności na marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Administratora danych oraz dochodzeniu roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 7. Administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu obsługi Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych, kontaktowania się z Użytkownikami w związku z usługami świadczonymi przez Administratora danych – Dostawcę, dozwolonymi działaniami marketingowymi, monitorowania aktywności Użytkownika korzystającego z serwisu oraz kontroli przestrzegania Polityki prywatności i Regulaminu.
 8. Administratorowi danych przysługuje uprawnienie do pozyskiwania, rejestrowania oraz przechowywania danych Użytkownika, w tym danych eksploatacyjnych, które charakteryzują sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym danych, które przekazywane są na serwer przeglądarki internetowej Użytkownika, bądź urządzenia, za pomocą którego Użytkownik korzysta z serwisu internetowego, takich, jak adres IP Użytkownika, oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail Użytkownika, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej przez Dostawcę drogą elektroniczną, informacji o skorzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 9. Administrator danych zastrzega możliwość gromadzenia danych za pośrednictwem plików „cookies”, rozumianych jako pliki tekstowe, przechowujące te dane lokalnie na komputerze, bądź innym urządzeniu Użytkownika, a także za pośrednictwem innych podobnych technologii, które pozwalają na identyfikację przeglądarki, bądź urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, a nadto – ustalenie preferencji Użytkownika oraz dostosowanie rodzaju usług, bądź towarów i ich rodzaju do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Warunki przechowywania lub dostępu do plików „cookies” określają ustawienia przeglądarki internetowej Użytkownika. Administrator danych oświadcza, że korzysta z powyższych technologii w celu realizacji usług funkcjonalnych i statystycznych.
 10. Administrator danych jest także uprawniony do powierzenia, w drodze odrębnej umowy, powierzenia przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku Administrator danych dokona zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez wskazanie podmiotu, któremu zostanie powierzone przetwarzanie danych, zakresu przekazania danych oraz terminu ich przekazania.
 11. Przed zawarciem umowy z Administratorem danych, Użytkownik będący Klientem proszony jest o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Przedstawienie tych danych przez Klienta jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez Administratora danych usług drogą elektroniczną, w tym do zawarcia przez Klienta i Administratora danych umowy w przedmiocie przekazania danych. Klient może zostać poproszony o podanie także innych danych osobowych, które umożliwiają realizację celów wynikających z Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 12. Pozostali Użytkownicy również mogą zostać poproszeni o podanie swych danych osobowych, dla realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz w Regulaminie.
 13. Znanymi w chwili sporządzania niniejszej Polityki prywatności odbiorcami danych przekazywanych przez Użytkowników są Administrator danych oraz Partnerzy, którzy zawrą wraz z Administratorem umowę o przekazanie danych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 14. W przypadku sprzeczności danych osobowych z rzeczywistym stanem faktycznym i niemożności ustalenia prawidłowych danych Użytkownika, Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i możliwość przedstawienia, bądź przedstawienie Partnerom nieprawdziwych danych osobowych Użytkownika.
 15. Administrator danych zastrzega możliwość realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną od uwiarygodnienia przekazanych przez Użytkownika danych. W przypadku, gdy mimo uwiarygodnienia, dane osobowe Użytkownika okazały się nieprawdziwe, Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zaistniały stan rzeczy.
 16. Administrator zastrzega możliwość odmowy świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez Użytkownika wymaganych danych osobowych, przypadkach, gdy:
  • przetwarzanie danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego, zapewniającego świadczenie przez Administratora danych – Dostawcę usług drogą elektroniczną,
  • bądź przetwarzanie danych jest konieczne do zawarcia przez Użytkownika – Klienta i Dostawcę umowy w przedmiocie przekazania danych Klienta, ustalenia jej treści, zmiany, bądź wykonania,
  • bądź przetwarzanie danych jest niezbędne ze względu na właściwości usługi świadczonej na podstawie serwisu internetowego,
  • bądź przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na treść przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 17. Dana osobowe Użytkownika, będącego Klientem, zostaną usunięte przez Administratora danych niezwłocznie po wygaśnięciu umowy Klienta z Dostawcą – Administratorem danych. Dane osobowe pozostałych Użytkowników zostaną usunięte przez Administratora danych niezwłocznie po zrealizowaniu celów, o których mowa w niniejszym paragrafie lub w razie stwierdzenia braku możliwości ich wypełnienia. Powyższe, nie dotyczy danych niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Dostawcę, na co Użytkownik wyraża zgodę korzystając z serwisu internetowego oraz innych przypadków określonych w przepisach prawa.
 18. Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych Użytkowników, bez ich uprzedniej zgody. Jednakże, Administrator danych zastrzega możliwość udostępnienia danych osobowych podmiotom uprawnionym, w tym organom państwa, jeżeli wymóg taki przewidują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 19. W przypadku powzięcia przez Administratora danych – Dostawcę informacji o korzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych przez Administratora danych – Dostawcę w sposób niezgodny z Regulaminem lub Polityką Prywatności lub z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (tzw. niedozwolone korzystanie), Administratorowi danych przysługuje uprawnienie do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ustalenia odpowiedzialności Użytkownika z jednoczesnym utrwaleniem dla celów dowodowych faktu uzyskania tej informacji oraz jej treści.
 20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19, Dostawca uprawniony jest również do powiadomienia Użytkownika korzystającego z usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub Polityką Prywatności lub z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, o nieuprawnionych działaniach tego Użytkownika oraz do żądania niezwłocznego ich zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 19.
 21. Użytkownik, będący Klientem, zawierając umowę z Dostawcą – Administratorem danych w przedmiocie przekazania danych, potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i Regulaminu oraz zrozumiał ich treści, a nadto, że wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz niniejszą Polityką prywatności. Zgoda ta może zostać odwołana przez Użytkownika w każdym czasie i w tym celu wystarczające będzie poinformowanie Administratora danych o odwołaniu zgody z wykorzystaniem jednej z form kontaktu, o której mowa w § 8 umowy.

§ 5. ŚRODKI TECHNICZNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych Użytkowników, przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. Zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych na czas nieobecności w nim osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 2. Przebywanie osób nieuprawnionych w obszarze przetwarzania danych osobowych, jest dopuszczalne za zgodą administratora danych lub w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.
 3. Jeżeli dostęp do danych przetwarzanych w systemie informatycznym posiadają co najmniej dwie osoby, wówczas zapewnia się, aby w systemie tym rejestrowany był dla każdego użytkownika odrębny identyfikator oraz dostęp do danych był możliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia.
 4. W systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych stosuje się mechanizmy kontroli dostępu do tych danych.
 5. System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych zabezpiecza się, w szczególności przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego oraz utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej.
 6. Identyfikator użytkownika, który utracił uprawnienia do przetwarzania danych, nie może być przydzielony innej osobie.
 7. W przypadku gdy do uwierzytelniania użytkowników używa się hasła, jego zmiana następuje nie rzadziej, niż co 30 dni. Hasło składa się co najmniej z 6 znaków.
 8. Dane osobowe przetwarzane w systemie informatycznym zabezpiecza się przez wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych.
 9. Kopie zapasowe przechowuje się w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem jak również usuwa się niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.
 10. Osoba użytkująca komputer przenośny zawierający dane osobowe zachowuje szczególną ostrożność podczas jego transportu, przechowywania i użytkowania poza obszarem stosuje środki ochrony kryptograficznej wobec przetwarzanych danych osobowych.
 11. Urządzenia, dyski lub inne elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do likwidacji pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie lub w przypadku przekazania podmiotowi nieuprawnionemu do przetwarzania danych pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.naprawy pozbawia się wcześniej zapisu tych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej przez administratora danych.
 12. Kontroluje się przepływ informacji pomiędzy systemem a siecią publiczną.
 13. Kontroluje się przepływ działania inicjowanych z sieci publicznej i systemu.
 14. Administrator danych stosuje środki kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej.

§6. KONTROLA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści danych osobowych, które go dotyczą, ich poprawienia oraz kontroli przetwarzania przez Dostawcę – Administratora danych. W szczególności Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania w każdym czasie ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 2. Korzystając z serwisu internetowego www.wirtualnyhandlowiec.pl, Użytkownik zapewnia, że przedstawione przez niego dane są poprawne, prawdziwe oraz aktualne. W razie zgłoszenia i wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Administrator danych dokona odpowiednio ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru na zasadach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa.

§7. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej www.wirtualnyhandlowiec.pl
 2. Przeglądanie serwisu internetowego przez Użytkownika oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Zmiana Polityki prywatności odbywa się w trybie §8 Regulaminu użytkowania serwisu internetowego www.wirtualnyhandlowiec.pl.

§8. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, zapytania należy kierować:

 • a. w formie pisemnej na adres ul. Wólczańska 125, 90-521 Łódź,
 • b. w formie telefonicznej pod numerem tel. +48 501 065 481
 • c. w formie elektronicznej pod adresem e-mail: biuro(at)wirtualnyhandlowiec.pl
Przewiń do góry